Seminarium Duchowne

Seminarium duchowne

Kościół utrzymuje się wyłącznie z ofiar wiernych, natomiast wyróżnia nas rodzinna nie dyplomatyczna atmosfera.

Wszystkim, którzy czują potrzebę wsparcia działalności Narodowego Kościoła Katolickiego oddajemy możliwość dokonywania dowolnych wpłat (darowizn) poprzez płatności internetowe lub tradycyjnym przelewem bankowym.

Za każdy dar troski i zaufania serdecznie dziękujemy!

Darowizny można wpłacać na konto: 15 2130 0004 2001 0241 9352 0001  – Volkswagen Bank

z dopiskiem:  Darowizna na rzecz kultu religijnego.

Przypominamy, że darowizny na rzecz kultu religijnego można odliczyć od opodatkowanego dochodu, do wysokości 6% tego dochodu, na podstawie bankowego dowodu wpłaty.

Za Waszą życzliwość składamy serdeczne podziękowania.


Dotyczy osób rozliczających się w Polsce.

Darowizny przekazywane na rzecz kościołów dzielimy na dwie grupy:

1. Na cele kultu religijnego (potocznie na Kościół)

2. Na cele charytatywno-opiekuńcze Kościoła.

Darowizny na cele kultu religijnego – odliczenie od dochodu przysługuje w wysokości dokonanej darowizny, nie wyżej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu podatnika. WAŻNE: – kwota 6% obejmuje darowizny na cele kultu religijnego, krwiodawstwa i na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Darowizny na cele charytatywno – opiekuńcze – darowizny te mogą wynosić 100% osiągniętego dochodu przez podatnika.

A zatem:

przelew np. „ na budowę kościoła” – stosuje się ograniczenie do 6% dochodu,

przelew „na utrzymanie kościelnego ośrodka pomocy bezdomnym” – bez ograniczeń, nie więcej niż osiągnięty dochód.

Darowizny pieniężne muszą być dokonane przelewem na rachunek bankowy obdarowanego, z podaniem celu darowizny, danych identyfikujących obdarowanego, tj. jego nazwę i adres.

Darowizny mogą być także dokonywane w naturze, np. materiały na budowę kościoła. Wartość umowy darowizny określa się w umowie, przy czym wartość ta nie może odbiegać od cen wolnorynkowych.

Wymagane dokumenty:

Podatnik dokonujący darowizny na cele kultu religijnego ma obowiązek wykazać darowiznę w deklaracji podatkowej wskazując:

  • wartość darowizny,
  • wartość odliczenia oraz
  • dane identyfikujące obdarowanego, w szczególności jego nazwę i adres.

Powyższe dane wpisujemy do załącznika – PIT/O – w części D. Do deklaracji nie trzeba załączać dowodu wpłaty lub umowy darowizny ze wskazaniem wartości przekazanych nieodpłatnie towarów, udostępnić je należy w przypadku wezwania ze strony Urzędu Skarbowego.

Natomiast darczyńca:

przekazujący pieniądze – musi posiadać dowód wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego,

darujący inne rzeczy – musi posiadać dowód, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę (jego dane personalne i adresowe) oraz wartość przekazanej darowizny (zgodna z umową darowizny, nie odbiegająca od wartości rynkowej), a także oświadczenie obdarowanego o przyjęciu darowizny (warto by była ona uczyniona w formie pisemnej z podpisem reprezentanta Kościoła, który poświadcza przyjęcie darowizny) – w przypadku darowizny innej niż pieniężna.

UWAGA!

Powyższe dane podatnik wpisuje do formularza PIT/O w części D. Do deklaracji nie trzeba załączać dowodu wpłaty lub umowy darowizny. Darczyńca musi posiadać dowód wpłaty na rachunek bankowy lub umowę darowizny w przypadku dokonania darowizny w naturze.

W przypadku darowizn na działalność charytatywno – opiekuńczą kościoła, obdarowany (np. parafia) winna przedstawić darczyńcy pokwitowanie odbioru, oraz w okresie dwóch lat od odbioru darowizny, sprawozdanie o przeznaczeniu jej na tę działalność. Ani pokwitowania, ani sprawozdania nie dołącza się do PIT/O. Dokumenty te są konieczne w razie kontroli podatkowej.

Podstawa prawna: Ustawa z 26 lipca 1991 i. o podatku dochodowym od osób fizycznych – tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.

Przypominamy, że rozliczenia podatkowe można składać do 30 GRUDNIA każdego roku.

Nr naszego rachunku: 15 2130 0004 2001 0241 9352 0001 – Volkswagen Bank

Dopisek: darowizna na działalność kultową

Za wszelkie ofiary składamy serdeczne: Bóg zapłać!

Prosimy o kontakt.