Pytania

SEMINARIUM DUCHOWNE

NARODOWEGO KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO

„Jezus przywołał do siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do Niego.” Mk 3, 13

Jeśli chciałbyś się dowiedzieć więcej o tym, jak działa nasze seminarium, jakie są zasady przyjmowania kandydatów, czego możesz się spodziewać, ile czasu trwa formacja, jakie dokumenty i w jaki sposób należy je złożyć, odpowiadamy poniżej w formie pytań i odpowiedzi:

Ważne pytania

Duchownym w Narodowym Kościele Katolickim może został wyłącznie ochrzczony, pełnoletni mężczyzna, który ukończył Seminarium Duchowne Kościoła, lub inną szkołę o analogicznym profilu, zaakceptowaną przez Kościół, mający nieskażoną wiarę, kierujący się prawidłową intencją, posiadający wymaganą wiedzę, cieszący się dobrą opinią, mający nienaganne obyczaje, wypróbowane cnoty, jak również inne przymioty fizyczne i psychiczne, odpowiadające przyjmowanemu święceniu oraz posiadający wykształcenie minimum średnie, oraz pozytywnie zaopiniowany przez Rektora Seminarium.
Rektor SD rozpatrując każdą sytuację indywidualnie, może podjąć decyzję o zwolnieniu z któregoś z warunków, dotyczących przyjęcia kandydata, oraz dopuszczenia do święceń.
Kościół przyjmuje zasadę dobrowolności celibatu duchownych – jako zgodną z nauką Apostołów i Tradycją Kościoła zachodniego do 1073 r. Jednak zgodnie z Prawem Kościoła, duchowni ze względu na Królestwo niebieskie mogą zachowywać doskonałą i wieczystą wstrzemięźliwość; poprzez przyjęcie celibatu, który jest szczególnym darem Bożym.
Formacja przygotowująca do przyjęcia święceń kapłańskich obywa się w formie zaocznej. Zjazdy seminaryjne, podczas których alumni uczestniczą w wykładach, oraz przystępują do egzaminów organizowane są w terminach wyznaczanych przez Rektora SD.
Okres, który przewidziany jest na przygotowanie kandydata do kapłaństwa to 3 lata (sześć semestrów). Czas ten może zostać skrócony, gdy alumn wykazuje, iż jest już wystarczająco przygotowany do przyjęcia święceń kapłańskich, oraz zaliczył cały zakres materiału przewidzianego w Programie Kształcenia Alumnów Seminarium Duchownego. Czas ten również może zostać przedłużony, jeśli kleryk w wyznaczonym czasie nie przyswoił wymaganej wiedzy i umiejętności.
Alumni Seminarium Duchownego otrzymują prawo do noszenia stroju duchownego po pierwszym semestrze formacji, pod warunkiem pozytywnego zaliczenia wymaganego Programem Kształcenia Alumnów, materiału.
Przyszli duchowni Kościoła muszą przyswoić wiedzę i umiejętności niezbędne do właściwego wykonywania posługi kapłańskiej. Formacja duchowa i intelektualna opiera się na poniższych zagadnieniach: – filozofia – zagadnienia ogólne, oraz historia filozofii; – psychologia ogólna; – teologia duchowości, moralna, pastoralna, dogmatyczna i fundamentalna; – egzegeza Starego i Nowego Testamentu; – historia Kościoła; – muzyka kościelna; – homiletyka; – Prawo Kanoniczne i wyznaniowe; – liturgika; – asystencja i praktyka diakońska.
Każdy kandydat zainteresowany wstąpieniem do Seminarium Duchownego powinien przygotować następujące dokumenty aplikacyjne: Podanie o przyjęcie do SD (napisany odręcznie – wzór) – w podaniu należy podać adres miejsca zamieszkania, zameldowania lub do korespondencji, e-mail, oraz numer telefonu, Życiorys (napisany odręcznie) – z wyszczególnieniem uczelni na jakich przebywał, zawód jaki posiada – wykonuje. Z jakich środków utrzymuje siebie i rodzinę, stan osobowy rodziny itp., Zgłoszenie do SD, Świadectwo Chrztu św., Świadectwo maturalne lub kopię poświadczoną, Zaświadczenie lekarskie o zdolności do podjęcia studiów wyższych, Zaświadczenie od psychologa o przydatności do pracy kapłańskiej, Zaświadczenie o niekaralności, Opinię i powiadomienie proboszcza parafii, Oświadczenie woli o przystąpieniu do Kościoła lub Formularz Rodzinny, Oświadczenie, Świadectwo ślubu kościelnego – dotyczy kandydatów żonatych, Zgoda współmałżonki na wstąpienie w szeregi duchowieństwa Kościoła, Zdjęcie w formacie elektronicznym, Dowód osobisty – do wglądu.
Tak! Na podstawie decyzji DWRMNIE-WROOA-65350-5/2019 z dnia 12-03.2021 roku Departamentu Wyznań i Mniejszości Narodowych i Etnicznych MSWiA w Warszawie, Seminarium Duchowne posiada osobowość prawną.
Jako Kościół, którego prezbiterium tworzą kapłani żonaci jak i celibatariusze, przypominamy, że powinność noszenia stroju duchownego jest przywilejem a nie bezdusznym obowiązkiem, należy jednak pamiętać, by dołożyć wszelkich starań aby ubiór kapłana i ojca rodziny, był schludny i stonowany, nie uwłaczający stanowi duchownemu i wizerunkowi Kościoła do którego przynależymy z racji przyjętych Święceń. Stąd Kukulla jest wypełnieniem, dopełnieniem i uzupełnieniem tego co winno nas określać, wyróżniać i scalać w tym co różnorodne a jednocześnie bogate i cenne. Kukulla duchowieństwa NKK jest szatą wierzchnią kapłana, używaną w czasie reprezentowania urzędu kapłańskiego Narodowego Kościoła Katolickiego, która swoje przeznaczenie czerpie z monastycznej formy ubioru mnichów, ojców jak i braci, podkreślając charakter rodziny zakonnej ale i praktyczne przeznaczenie ubioru. Oparta jest na krzyżu wpisanym w okrąg a po złożeniu tworzy literę „Taw” (heb. Taw, gr. Tau), która jest najstarszą formą określenia Krzyża, związana jest również z początkami życia pustelniczego i monastycznego już od czasów św. Antoniego Wielkiego, mająca też bogatą etymologię zaczerpniętą ze Starego Testamentu Ez 9, 4 czy Apokalipsy Ap 7, 2nn. Złożony na pół, tworzy pofałdowaną wzdłuż rękawów, tunikę zwieńczoną kapturem, który stanowi nakrycie głowy a przez to sprzyja skupieniu i wyciszeniu w czasie modlitwy. Jest też widzialnym znakiem głębokiej relacji człowieka z bóstwem, który zatopiony w kontemplacji obcuje z żywym Bogiem. Zewnętrzny kształt kukulli jest niezmienny dla wszystkich stanów i stopni kapłaństwa oraz stanu duchownego, kapłanów, zakonników jak i świeckich. Różnice mogą stanowić obszycia wewnętrzne oraz długość a w przypadku żeńskich zgromadzeń zakonnych i instytutów życia konsekrowanego, kolor i długość kukulli. („Zarządzenie w sprawie noszenia przepisanego stroju przez duchownych Narodowego Kościoła Katolickiego”)

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do SD zobowiązani są złożyć komplet dokumentów.

Prześlij skany wskazanych dokumentów na adres mailowy: rektorat[at]seminarium-duchowne.pl

Następnie zostaniesz zaproszony na rozmowę z Rektorem Seminarium. Wtedy dostarczysz oryginały wymaganych dokumentów – do wglądu. Po wstępnej rozmowie uzyskasz odpowiedź, o przyjęciu do Seminarium.