Wprowadzenie do tworzenia zgromadzeń zakonnych (założenia ogólne)

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus,

Kościół troszczy się o potrzebę realizowania powołania do życia konsekrowanego. Ta postawa znajduje odzwierciedlenie również w dziedzinie prawa Kościoła, kompetentne władze kościelne są upoważnione do interpretowania, zarządzania i ustanawiania form życia poświęcone Bogu. Jednocześnie podejmowane są nieustanne starania, aby: Instytuty zakonne rozrosły się, pozostając wiernymi duchowi swoich założycieli. Trzeba ciągle zabiegać, aby dostosować życie konsekrowane do zmieniających się warunków.

Osoby ubiegające się o powołanie w ramach Kościoła zgromadzeń zakonnych proszone są o przesłanie wraz z prośbą o powołanie zgromadzenia zakonnego następujących informacji:

 1. imiona nazwiska osób deklarujących włączenie i działalność w ramach wspólnoty zakonnej, wraz z kopiami świadectw chrztu świętego i bierzmowania – jeżeli zostało przyjęte. Dla przypomnienia, Kościół uznaje sakrament chrztu świętego wiernym innych Kościołów chrześcijańskich, udzielany z wody i Ducha Świętego w imię Trójcy Świętej za fundamentalne misterium, które wprowadza wiernych do wspólnoty Kościoła i uzdatnia ich do prowadzenia odnowionego życia w miłości oraz łasce Ojca, Syna i Ducha Świętego.
 2. przesłanie życiorysów – wszystkich osób deklarujących zaangażowanie w procesie tworzenia wspólnoty zakonnej.
 3. złożenie wypełnionych i podpisanych osobiście – podpisem czytelnym- zgodnie ze stanem prawnym imieniem-imionami i nazwiskiem, deklaracji włączenia się do Kościoła. Deklaracje powinny zawierać także adresy do korespondencji tradycyjnej i e-maliowej oraz aktualne numery telefonów wszystkich osób deklarujących włączenie się do wspólnoty zgromadzenia.
 4. należy przesłać kopie następujących dokumentów wspólnoty:
  1. protokół ze spotkania założycielskiego wspólnoty;
  2. protokoły i uchwały spotkania założycielskiego;
  3. protokół wyboru tymczasowego zarządu zgromadzenia;
  4. statut zgromadzenia – do zatwierdzenia przez Kościół;
  5. aktualny- tymczasowy adres zgromadzenia – do korespondencji;
  6. upoważnienie do prowadzenia rozmów w imieniu wspólnoty – jeżeli zostało udzielone.
 5. Szczegółowe informacje na temat zgromadzenia zawierające następujące informacje:
  1. charyzmat Zgromadzenia
  2. duchowość
  3. apostolstwo
  4. jakie planowane są etapy formacji zgromadzenia np.?:
   1. rozeznanie;
   2. aspirantura;
   3. postulat;
   4. nowicjat;
   5. juniorat:
   6. formacja permanentna.
  5. laikat- czy wspólnota będzie również obejmowała swoją działalnością także osoby świeckie wspierające działalność Zgromadzenia?
 6. W kwestii powołania przełożonej-go zgromadzenia – te decyzje podejmuje wspólnota, natomiast zgodnie z Prawem Kanonicznym Kościoła Ordynariusz diecezji -jeżeli zgromadzenie jest na prawach diecezjalnych lub Pierwszy Biskup – jeżeli zgromadzenie otrzymuje jego aprobatę i działa na prawie ogólnokościelnym, zatwierdza decyzje o wyborze, stosownym dekretem.
 7. Należy wskazać konkretne plany i pomysły realizacji projektów wspólnoty, w tym pozyskiwanie środków finansowych przez samą wspólnotę na pokrywanie wydatków bieżących wspólnoty.

Podjęcie ewentualnej decyzji o powołaniu zgromadzenia zakonnego w jurysdykcji Kościoła uzależnione jest od otrzymania kompletu powyższych dokumentów oraz uznania zasadności powołania zgromadzenia dla dobra Kościoła.