Rekrutacja

„Dla przysposobienia świętych do wykonywania posługi, celem budowania Ciała Chrystusowego” Ef 4,12

„Pójdźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi. Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim.” Mt 4,19-20

 • Jeśli te słowa Jezusa odbijają się szczególnym echem w Twoim sercu i pragniesz odpowiedzieć na nie całkowitym poświęceniem swojego życia na służbę Bogu i ludziom jako uczeń i posłany przez Zmartwychwstałego Pana…
 • Jeżeli zachwyca cię droga powołania kapłańskiego i jesteś gotów podjąć trud głębszej modlitwy, studium i pracy nad sobą, aby przygotować się do głoszenia współczesnemu światu Chrystusowej Ewangelii…
 • to zapraszamy Cię do wspólnoty naszego Seminarium Duchownego!

WARUNKI PRZYJĘCIA

Podstawowym warunkiem jest łaska powołania do kapłaństwa. Rozeznanie powołania opiera się na wewnętrznym pragnieniu służby Bogu i ludziom oraz na posiadaniu zdolności koniecznych do podjęcia formacji i posługi kapłańskiej. Zdolności, o których mowa to:

 • Zdolności duchowe – miłość Boga i drugiego człowieka, duch braterstwa, zdolność zaparcia się siebie, doświadczona czystość, odpowiedzialność za Kościół, gorliwość apostolska i misyjna,
 • Zdolności moralne – szczerość, dojrzałość uczuciowa, wierność obietnicom, troska o sprawiedliwość, duch przyjaźni, wolności, odpowiedzialność, pracowitość, umiejętność współpracy,
 • Zdolności intelektualne – umiejętność stosowania słusznej i zdrowej oceny, uzdolnienia pozwalające do odbycia wyższych studiów filozoficzno-teologicznych,
 • Zdrowie psychiczne i fizyczne,
 • Dobra intencja – podjęcie zadań kapłańskich z pobudek religijnych,
 • Wolność w wyborze powołania,
 • Wewnętrzne przekonanie o wezwaniu przez Boga.

ZASADY PRZYJMOWANIA

Do Seminarium Duchownego mogą wstępować kandydaci, którzy ukończyli szkołę średnią i zdali maturę. Powinni być ludźmi wiary odczytującymi w sobie głos powołania do kapłaństwa. Winni posiadać zdolności intelektualne wystarczające do odbycia studiów filozoficzno-teologicznych, cieszyć się dobrą opinią, czuć się zupełnie wolnymi w podejmowaniu decyzji o wstąpieniu do Seminarium, cieszyć się dobrym zdrowiem fizycznym i psychicznym.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do Seminarium powinien:

 1. Odbyć rozmowę kwalifikacyjną z Księdzem Rektorem (lub wskazanym przez niego zastępcą). Kandydat proszony jest o wcześniejsze, telefoniczne uzgodnienie spotkania kwalifikacyjnego z Rektorem.
 2. Złożyć następujące dokumenty:
 • Podanie o przyjęcie do SD (napisany odręcznie – wzór) – w podaniu należy podać adres miejsca zamieszkania, zameldowania lub do korespondencji, e-mail, oraz numer telefonu,
 • Życiorys (napisany odręcznie) – z wyszczególnieniem uczelni, na jakich przebywał, zawód, jaki posiada – wykonuje. Z jakich środków utrzymuje siebie i rodzinę, stan osobowy rodziny itp.,
 • Zgłoszenie do SD,
 • Świadectwo Chrztu św.,
 • Świadectwo maturalne lub kopię poświadczoną,
 • Zaświadczenie lekarskie o zdolności do podjęcia studiów wyższych,
 • Zaświadczenie od psychologa o przydatności do pracy kapłańskiej,
 • Zaświadczenie o niekaralności,
 • Opinię i powiadomienie proboszcza parafii,
 • Oświadczenie woli o przystąpieniu do Kościoła lub Formularz Rodzinny,
 • Oświadczenie,
 • Świadectwo ślubu kościelnego – dotyczy kandydatów żonatych,
 • Zgoda współmałżonki na wstąpienie w szeregi duchowieństwa Kościoła,
 • Zdjęcie w formacie elektronicznym,
 • Dowód osobisty – do wglądu.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do SD zobowiązani są złożyć komplet dokumentów.

GDYBYŚ POTRZEBOWAŁ POMOCY, MASZ PYTANIA?

Napisz na adres e-mail: rektorat@seminarium-duchowne.pl lub skorzystaj z naszego formularza kontaktowego