Rekrutacja do Seminarium Duchownego

Szczegółowe Informacje i Wskazówki dla Kandydatów

Wstęp

Na przestrzeni wieków, powołanie do służby Bogu i ludziom było przedmiotem głębokiej refleksji i zobowiązania. Inspirując się słowami apostoła Pawła z Listu do Efezjan: „Dla przysposobienia świętych do wykonywania posługi, celem budowania Ciała Chrystusowego” (Ef 4,12) oraz wezwaniem Jezusa „Pójdźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi” (Mt 4,19-20), nasze Seminarium Duchowne otwiera drzwi dla tych, którzy pragną poświęcić swoje życie na służbę Bogu i bliźnim jako uczniowie i posłańcy Zmartwychwstałego Pana.

Jeśli odczuwasz wewnętrzne wezwanie i jesteś gotów podjąć wyzwanie głębszej modlitwy, studium oraz pracy nad sobą, aby być gotowym głosić Chrystusową Ewangelię współczesnemu światu, zapraszamy Cię do zgłębienia ścieżki powołania kapłańskiego w Narodowym Kościele Katolickim.

Warunki Przyjęcia

Łaska Powołania

Pierwszym i najważniejszym warunkiem jest doświadczenie łaski powołania do kapłaństwa. Rozeznanie to powinno opierać się na głębokim pragnieniu służby Bogu i bliźnim, a także na posiadaniu niezbędnych zdolności do formacji i przyszłej posługi kapłańskiej.

Zdolności Konieczne

 • Zdolności Duchowe: Miłość do Boga i bliźniego, duch braterstwa, umiejętność zaparcia się siebie, doświadczona czystość, odpowiedzialność za Kościół, gorliwość apostolska i misyjna.
 • Zdolności Moralne: Szczerość, dojrzałość emocjonalna, wierność obietnicom, troska o sprawiedliwość, wolność, odpowiedzialność, pracowitość, zdolność do współpracy.
 • Zdolności Intelektualne: Umiejętność stosowania słusznej i zdrowej oceny, uzdolnienia umożliwiające odbycie formacji seminaryjnej i wyższych studiów filozoficzno-teologicznych.
 • Zdrowie: Dobry stan zdrowia psychicznego i fizycznego.
 • Dobra Intencja i Wolność w Wyborze: Podjęcie posługi kapłańskiej z prawdziwie religijnych pobudek i pełna wolność w wyborze tej drogi życiowej.

Warunki niezbędne

 • Warunkiem niezbędnym, który muszą spełnić osoby deklarujące chęć odbycia formacji seminaryjnej w seminarium duchownym Narodowego Kościoła Katolickiego, jest uporządkowane życie wewnętrzne i rodzinne. Kandydaci powinni wykazywać się nieskazitelnością życia rodzinnego i osobistego, co oznacza unikanie zaangażowania w związki nieformalne (konkubinaty) czy istnienie nieuregulowanych relacji partnerskich. Stanowiska te wymagają bezwzględnego uregulowania zgodnie z doktryną moralną Kościoła, aby kandydat mógł zostać dopuszczony do procesu formacyjnego.
 • Kandydaci powinni demonstrować pełne zobowiązanie do życia w zgodzie z zasadami i nauką Kościoła, co implikuje nie tylko unikanie sytuacji życiowych niezgodnych z jego nauczaniem, ale także aktywne dążenie do życia, które świadczy o chrześcijańskich wartościach, takich jak wierność, odpowiedzialność rodzicielska i miłość bliźniego.
 • W przypadku kandydatów żonatych, ich życie małżeńskie powinno stanowić świadectwo chrześcijańskiej miłości, poświęcenia i otwartości na życie, co jest fundamentalne dla rozpoczęcia formacji seminaryjnej.

Uregulowanie wymienionych aspektów jest niezbędne, by zapewnić, że kandydat do seminarium jest w pełni gotowy do podjęcia i zaangażowania się w proces formacyjny, będąc wolnym od zewnętrznych i wewnętrznych konfliktów. To pozwala na całkowite poświęcenie się służbie Bogu i Kościołowi.

Kwalifikacje Edukacyjne

Przystąpienie do naszego Seminarium wymaga ukończenia szkoły średniej oraz zdania egzaminu maturalnego. Kandydaci powinni również posiadać wystarczające zdolności intelektualne do podjęcia studiów filozoficzno-teologicznych i cieszyć się dobrą opinią w swojej wspólnocie.

Dokumenty

Podanie o przyjęcie do SD (napisany odręcznie – wzór) – w podaniu należy podać adres miejsca zamieszkania, zameldowania lub do korespondencji, e-mail, oraz numer telefonu,

 1. Życiorys (napisany odręcznie) – z wyszczególnieniem uczelni, na jakich przebywał, zawód, jaki posiada – wykonuje. Z jakich środków utrzymuje siebie i rodzinę, stan osobowy rodziny itp.,
 2. Zgłoszenie do SD,
 3. Świadectwo Chrztu św.,
 4. Świadectwo maturalne lub kopię poświadczoną,
 5. Zaświadczenie lekarskie o zdolności do podjęcia studiów wyższych,
 6. Zaświadczenie od psychologa o przydatności do pracy kapłańskiej,
 7. Zaświadczenie o niekaralności,
 8. Opinię i powiadomienie proboszcza parafii,
 9. Oświadczenie woli o przystąpieniu do Kościoła lub Formularz Rodzinny,
 10. Oświadczenie,
 11. Świadectwo ślubu kościelnego – dotyczy kandydatów żonatych,
 12. Zgoda współmałżonki na wstąpienie w szeregi duchowieństwa Kościoła,
 13. Zdjęcie w formacie elektronicznym,
 14. Dowód osobisty – do wglądu.

Proces Rekrutacyjny

 1. Rozmowa Kwalifikacyjna: Kandydat musi odbyć rozmowę z Księdzem Rektorem lub jego zastępcą, ustalając wcześniej termin telefonicznie.
 2. Dokumenty: Należy złożyć komplet wymaganych dokumentów.

Rekrutacja odbywa się cyklicznie, w miesiącach: maj/czerwiec, lipiec/sierpień oraz dodatkową sesją we wrześniu/październiku. Zachęcamy do odwiedzania naszej strony internetowej dla dokładnych informacji i do kontaktu z nami przez e-mail w razie pytań lub potrzeby wsparcia.

Struktura i Przebieg Kształcenia

Formacja w Seminarium trwa 3 lata i obejmuje IX semestrów. Rok propedeutyczny pozwala klerykom zapoznać się z życiem i misją Kościoła, a także z podstawami nauki teologicznej. Kształcenie obejmuje naukę filozofii, historii chrześcijaństwa, nauk biblijnych oraz pastoralnych, odbywające się w formie mieszanej, hybrydowej.

Miejsca i Terminy Zjazdów

Zajęcia odbywają się w formule hybrydowej, co oznacza połączenie nauki zdalnej z zajęciami stacjonarnymi w różnych lokalizacjach, zależnie od etapu procesu kształcenia. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące terminów i miejsc odbywania się zjazdów, zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Seminarium.

Wspólnota i Duchowość

Formacja w Seminarium Duchownym jest również życiem we wspólnocie, która dąży do wzajemnego wsparcia, wzrostu duchowego i braterstwa. Codzienna modlitwa, uczestnictwo w Eucharystii, adoracja Najświętszego Sakramentu, praktyka rekolekcji i dni skupienia, są fundamentem, na którym budowana jest duchowość przyszłych kapłanów. Wspólnota seminaryjna stara się naśladować życie pierwszych chrześcijan, dzieląc się nie tylko przestrzenią i obowiązkami, ale przede wszystkim życiem duchowym.

Zobowiązania i Wytyczne

Wszyscy kandydaci i seminarzyści są zobowiązani do przestrzegania zasad i wytycznych określonych przez Seminarium Duchowne. Obejmuje to uczestnictwo w codziennych modlitwach, mszach świętych, wykładach i zajęciach, a także zachowanie odpowiedniego postępowania i dyscypliny. Seminarium zapewnia środowisko, które sprzyja wzrostowi duchowemu i intelektualnemu, oczekując jednocześnie odpowiedzialności i zaangażowania ze strony swoich członków.

Zachęta do Podjęcia Drogi Powołania

Jeśli czujesz, że wezwanie do kapłaństwa jest częścią Twojej drogi życiowej, zachęcamy Cię do kontaktu z nami. Nasze Seminarium Duchowne jest miejscem, gdzie możesz rozwijać swoje powołanie, wzrastać w wierze i przygotować się do służby Kościołowi i światu. Zapraszamy Cię do podjęcia tej drogi z nami, aby razem budować przyszłość opartą na miłości, wierze i służbie.

Kontakt

Dla dalszych informacji i szczegółów dotyczących procesu rekrutacyjnego prosimy o kontakt z naszym internetowym biurem rekrutacyjnym pod adresem: rektorat@seminarium-duchowne.pl

Zapraszamy do podjęcia tej niezwykłej drogi, pełnej wyzwań, ale i głębokiego zadowolenia płynącego z życia w służbie Bogu i ludziom. Niech Duch Święty prowadzi Cię w rozeznawaniu Twojego powołania.