Informacja dla kandydatów

Seminarium Duchowne to szczególne miejsce, w którym każdy pragnący służyć Bogu i ludziom buduje swoją relację z Chrystusem, z Kościołem i drugim człowiekiem. Okres formacji jest czasem dojrzewania do pełni człowieczeństwa oraz zdobywania niezbędnej wiedzy, wszystko to motywuje cel najważniejszy – Chrystus.

Kościół uznaje seminarium za podstawowe i niezbędne środowisko formacji kandydatów do kapłaństwa. Formacja seminaryjna obejmuje wymiary: ludzki, duchowy, intelektualny i pastoralny. Jej zasadniczym celem jest całkowite związanie z Jezusem Chrystusem.

Bezpośrednio odpowiedzialnymi za formację w Seminarium są w imieniu Kościoła – Rektor i wspólnota moderatorów. Zakres studiów teologii dla kandydatów do kapłaństwa obejmuje podstawowe dyscypliny filozoficzne i teologiczne oraz przygotowanie pedagogiczno-katechetyczne i pastoralne. Do głównych przedmiotów należą: nauki biblijne, teologia dogmatyczna, teologia moralna, pastoralna, liturgika, katechetyka, nauka społeczna Kościoła, historia Kościoła, historia filozofii, filozofia systematyczna, antropologia, etyka, psychologia, pedagogika, homiletyka, katechetyka. Ze studiami związana jest również praktyka pastoralna i katechetyczna w parafii.

Alumni Seminarium Duchownego mogą odbywać swe studia teologiczne na jednej z chrześcijańskich uczelni np:

CHRZEŚCIJAŃSKA AKADEMIA TEOLOGICZNA – CHAT

logo CHAT

EWANGELIKALNA WYŻSZA SZKOŁA TEOLOGICZNA – EWST

logo EWST

Warunkiem przyjęcia do jednej z wyżej wymienionych uczelni teologicznych jest otrzymanie rekomendacji Rektora Seminarium Duchownego.

Seminarium kształci przyszłych księży oraz świeckich pracujących w przyszłości dla dobra wspólnoty, według własnego programu metodyczno-wychowawczego.

Specyfiką uczelni jest ekumenizm, tolerancja i szacunek wobec wszystkich osób.

Osobowość prawna Seminarium Duchownego

Na podstawie decyzji DWRMNIE-WROOA-65350-5/2019 z dnia 12-03.2021 roku Departamentu Wyznań i Mniejszości Narodowych i Etnicznych MSWiA w Warszawie, Seminarium Duchowne posiada osobowość prawną.

Seminarium Duchowne:

  1. przygotowuje kandydatów do kapłaństwa dla własnych potrzeb Kościoła.
  2. działa na podstawie Statutu Kościoła własnego statutu oraz zgodnie z Prawem Kanonicznym Kościoła i właściwymi przepisami prawa.

Napisz do nas:

 rektor@seminarium-duchowne.pl